TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
1777 hồ sơ

Đang xử lý
7 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.72 (%)